Det er behovsprøvd feiing i Balsfjord kommune. Denne ordningen er regulert i forskrift om feiing og tilsyn.

Som det fremkommer av forskriftsteksten, skal det utføres tilsyn med fyringsanlegg/ildsted.  I og med at feiingen skal være behovsprøvd vil det ikke bli utført feiing av alle røykpiper årlig.  Feieren har gjennom flere år registrert behov for feiing etter faglig skjønn, som er retningsgivende for fastsatt feiehyppighet.

Forskriften:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet:

Faste kriterier kan settes på grunnlag av:

  • type bebyggelse
  • type fyringsanlegg/ildsted
  • brenslets art (fast, flytende)
  • fyringsvaner/fyringsmønster
  • mengde sot i skorsteinen pr ildsted
  • trekkforhold
  • dannelse av blanksot

På dette grunnlag har feieren satt opp følgende gradering av behovet for feiing:

Årlig feiingmye sot/beksot
hvert 2. årnoe sot
hvert 3. årlitt sot
hvert 4. årsvært lite sot
Feiehyppighet

Gjør oppmerksom på av gebyr for feiing fordeles og kreves inn årlig.