Arkiv Troms skal yte følgende tjenester til deltakerne:

 • Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
 • Tilsyn med arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og annet regelverk
 • Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv
 • Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan
 • Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen
 • Sikring av personregistre

Selskapet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i arkivfaglige spørsmål.

Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet.

Selskapet kan utover det som er nevnt, tilby tjenester som deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som samarbeider om prosjektet.

Arkiv Troms tilbyr en reise inn i arkivene for barn og unge gjennom siden Tidsmaskin Troms

De har laget en side med ulike tema og inndeling pr. deltakerkommune.

Det tilbys også mulighet for besøk av skoleklasser.

Arkivformidling for barn – www.tidsmaskintroms.no 

 • Ung medvirkning
 • Barndom i krisetid
 • Skole
 • Mat og helse
 • Hus og hjem  
 • Barn i arbeid
 • Lek og fritid