Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til å søke om å få sosialtjenester på lik linje med andre i kommunen.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om kriminalomsorgen kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

  • klær
  • briller og andre hjelpemidler 
  • tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

  • klær og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til å skaffe en permanent bolig.

Kriterier/vilkår

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt

  • Barnevernsloven Kapittel 3 Hjelpetiltak
  • Sosialtjenesteloven §§ 17, 18 og 19
  • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Lover

Barnevernsloven
Forvaltningsloven
Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
Sosialtjenesteloven

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

Saksbehandling

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-10-16
Gyldig til
2023-12-31