Forlaget er også sendt på høring til berørte myndigheter, organisasjoner og naboer, mv.

Hensikten med den foreslåtte reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ishotell med tilhørende servicebygg, restaurant, parkeringsplasser og hytter til utleie. For mer informasjon om planforslag vises det til plandokumentene som ligger vedlagt denne annonsen. 

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt saksfremlegg til politisk førstegangsbehandling kan også leses i papirutgave hos kommunens Servicetorg (adresse: Balsfjord rådhus, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes). 

Innspill
Uttalelser må påføres følgende tittel: «Innspill: forslag til detaljregulering for Høyset - med Plan-ID 272» og sendes på e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller til postadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes innen 09.06.2022.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Plansak for offentlig ettersyn
Vedlegg - Illustrasjonsplan
Vedlegg - KUreindrift
Vedlegg - Notat - flomvurdering
Vedlegg - ROS
Vedlegg - VA-notat