Hva vedtaket gjelder:

Formålet med planendringen er å etablere ny ambulansestasjon. For dette vedtas deler av felt B2 (med formål boligbebyggelse) regulert til offentlig formål. Det reguleres i tillegg inn ekstra parkeringsarealer og et grøntareal, samt vegformål at deler av eksisterende vei i øst (Kirkemoveien) reguleres til vegformål.

For mer informasjon om planendringen, vises det til vedlagte plandokumenter og vedtak/ saksutredning.

Om klagemulighet og frister for dette:

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 og forvaltningslovens § 28.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøring *

Eventuelle klager må innen 30.09.2022 sendes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

* Direkte berørte parter og myndigheter orienteres særskilt med brev. For disse vil klagefristen være tre uker etter at brev er mottatt. 

Plandokumenter
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart
Rapport Ambulansestasjon Vollan
Flomfarevurdering
Vedtak om endring av detaljregulering PID237