Om klagemulighet og frister for dette:

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 og forvaltningslovens § 28.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøring *

Eventuelle klager må innen 30.09.2022 sendes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

* Direkte berørte parter og myndigheter orienteres særskilt med brev. For disse vil klagefristen være tre uker etter at brev er mottatt. 

Plandokumenter
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart
Rapport Ambulansestasjon Vollan
Flomfarevurdering
Vedtak om endring av detaljregulering PID237