Kulturmiljøplan for Balsfjord kommune 2023-2033

Last ned planen her: Kulturmiljøplan Balsfjord kommune 2023-2033.pdf

Kulturmiljøplan Balsfjord kommune 2023-2033 ble vedtatt i kommunestyret 21. september 2023. Planen er en temaplan, og har ingen juridiske føringer.

Bakgrunn

Kulturmiljøplan for Balsfjord kommune ble prioritert i kommunal planstrategi 2022-2023. Kommunen fikk støtte gjennom Riksantikvarens prosjekt Kulturminner i kommunene (KIK) til utarbeiding av planen.

Målsetting

Hensikten med kulturmiljøplanen er å gi oversikt over og kunnskap om verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Regjeringen forventer at kommunene identifiserer og tar hensyn til kulturmiljø og kulturlandskap i planleggingen, og planen fungerer som et støtteplanverk i kommunal planlegging og saksbehandling. 

Organisering og prosess

Arbeid med kunnskapsgrunnlaget foregikk i 2020 og 2021. Representanter fra Balsfjord og Malangen historielag registrerte kulturminner og kulturmiljøer over hele kommunen på oppdrag fra kommunen, basert på innspill fra 11 folkemøter. Kildene i arbeidet var muntlig informasjon og skriftlig dokumentasjon fra eiere, SEFRAK-registeret og Askeladden.no. 

Planarbeidet pågikk fra juni 2022 til januar 2023. Kommunen hadde tett samarbeid med representanter fra Balsfjord og Malangen historielag som registrerte kulturminnene. 

Virkninger av planen

Planen utløser ikke vern av kulturminner eller kulturmiljøer, og har ingen juridiske arealmessige konsekvenser, men sier noe om hvilke kulturminner kommunen ønsker ivaretatt. Kulturminnene i planen vil ha lettere for å få støtte til istandsetting fra blant annet Kulturminnefondet. 

Denne første planen omfatter ikke alle verneverdige kulturminner i kommunen.