Kommunestyret ba rådmann, i budsjettmøte desember 2011, utrede en mulig frivilligsentral i
kommunen. Utredningen skulle vise hvilke tiltak og funksjoner som kan ligge i en slik sentral,
samt redegjørelse for finansiering fra Stat og kommune for å drifte en slik sentral.
Utdrag fra Retningslinjer for frivilligsentraler utarbeidet av Kulturdepartementet:

Formål:

Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.

Kommunestyret og Formannskapet vedtok i møter, oktober og november 2012, opprettelse av et
interimsstyre som skulle jobbe videre med saken. Styret består av leder Leif Hafnor, medlemmer
Gunda Johansen og Aase Hanssen, saksbehandler er deres sekretær og har også utredet saken
fram til valg av interimsstyre. Denne kartleggingen er et resultat fra styrets første møte.


I den følgende link kan du lese mere om Frivilligsentraler:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/frivillig_virksomhet/frivilligsentraler.html?id=8699 1
På denne siden finner du også komplette Retningslinjer for Frivilligsentraler.


Kartleggingsskjema følger som vi håper du/dere vil besvare. På grunn av videre saksgang må vi be om
at skjema returneres og er kommunen i hende innen mandag 13. mai