Hvorfor Våronnmøte, og Fagdag?
Fordi bondens og andre dyrkere sin viktigste ressurs er matjorda! Og Målselv kommune og NLR ønsker å sette fokus på mål som sunnere jord og jordhelse, klima og miljø, produksjonssvikt og økonomi, med vekt på god agronomi som verktøy for gjennomføring. Det på bakgrunn av de klimatiske -og miljømessige utfordringene som våre bønder og produsenter har erfart, og vil kunne få mer av i tiden som kommer? Hvordan er prognosene for plantedrift og hva må faktisk gjøres for å sikre lokal- og regional matproduksjon? Det er noe vi ønsker å finne svar på og vil forsøkte og belyse gjennom prosjektet, som vi har finansiert ved søknad om midler hos både Troms fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Hvor vi først nå på våren 18. april avholder et Våronnmøte (del 1) med fokus på å gjøre de rette tiltakene for å forebygge og sikre et godt avlingsresultat. Og at vi til høsten 23. august vil avholde en Fagdag (del 2) med jordhelse som overordnet tema - hvor vi og skal ut på feltbefaring i lag med forsker Reidun Pommeresche hos NORSØK. Det for å belyse hvor viktig en sunn og god matjord med godt mikrobiologisk liv er for plantene og deres økosystem.

 

Forankring av prosjektet:
Fagdagen og våronnmøtet er faglig forankret i og tar utgangspunkt i Landbruksdirektoratet (LDIR) sin rapport 13/2020 Nasjonalt program for jordhelse - Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse. Hva er matjordas økosystem og hva betyr jordhelse for ivaretakelse av det? Jord som fungerer godt – som har god jordhelse – leverer også flere andre viktige økosystemtjenester. Rensing av vann og lagring av karbon er to viktige eksempler på det. Vi har og faglig forankret det i LDIR sin nye rapport 19/2024 om Utviklingstilskudd for god jordhelsepraksis - Indikatorer på hva som er god jordhelsepraksis. Hvor det settes fokus på viktigheten av kunnskapsbygging om jordhelse hos produsentene, som skal gjøres ved å ta i bruk to  nye tilskudd. Et bredt tilskudd - Jordhelseavtale, med utgangspunkt i dagens driftspraksis og jfr. dagens RMP miljøavtale. Og et Prosjekttilskudd - som vektlegger de som ønsker å legge om driften med bruk av forsøksprosjekter. Begge disse tilskuddene vil kunne bidra til et bredere bilde og innsikt om jordhelse, og bidra til en mer bærekraftig jordhelseforvaltning.

Prosjektet er politisk forankret i Målselv kommune sin Kommuneplan og Utviklingsplan for næring, i Midt-Troms sin næringsplan og kommende landbruksplan, og i Troms fylkeskommune (TFK) sin Regionale landbruksplan for Troms 2014-2025 (4.1 Produksjon av mat; God agronomi, sortsutvikling og klimatilpasning; 4.4 Eiendoms-, areal og boligpolitkk; 4.4.2 Jordvern og hensynssoner - 4.5 Rekruttering; Omdømme, se til at jorda er frisk og holdes i hevd for kommende generasjoner. - 4.6 Kompetanse; 4.6.3 Etter og videreutdanning, 4.6.4 Kompetanse i veiledningsapparatet og 4.6.5 Forskning og innovasjon (FoI)).

 

Effekt og virkning av prosjektet?
Vårt mål med prosjektet kan belyses med følgende tre perspektiv: 1) Miljøperspektivet med fokus på det mikrobiologiske livet og at plantene får en bedre hverdag, og at det som høstes er sunne produkter og fri for miljøgifter. 2)  Klimaperspektivet med fokus på planterobusthet og tilpassing til sorter som kan dyrkes i et mer ustabilt (varmere, tørrere og/eller våtere) dyrkingsmiljø og dermed og matberedskapen. 3) Agronomiperspektivet med fokus på hvilke agronomiske grep og tiltak for jordforbedring og avlingssikring (stabilitet) som må gjøres for å oppnå en god planteproduksjon (grovfôr, korn, potet, grønnsaker, bær og frukt) til rett tid.

 

Hvorfor bred synliggjøring av tiltakene?
Fordi bondens og andre dyrkere sin viktigste ressurs er matjorda, og at jordhelse og mikrobiologisk liv er helt essensielt for å oppnå avling. Og at med bred synliggjøring og utsendelse vil vi kunne nå alle i vår målgruppe (bønder/gårdbrukere/plantedyrkere, rådgivere, skoleelever naturbruk, hobbydyrkere og andre som politikere), som er opptatt av jordas bestandighet og robusthet for å kunne bære en klima- og miljøvennlig produksjon av mat for nåværende og kommende generasjoner. - Våronnmøtet og kommende fagdag er av den grunn og omsøkt støttet med RT-midler fra Troms fylkeskommune og KMP-midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

 

Påmelding og egenandel:
Påmelding gjøres til undertegneede på epostadresse ketil.lyster@malselv.kommune.no innen mandag 15. april, og egenandel for lunsj på NOK 100 betales til Målselv kommunes Vipps nr 576419 med melding 7308.

Så velkommen til Våronnmøte 18. april på Høgtun 🌻