Arbeidet med tilsyn av disse anleggene kan gebyrfinansieres, men det forutsetter at kommunen har en lokal forskrift som dekker området.

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
§ 2-12 og § 11-4, dekker et større område enn temaet spredte avløp som nevnt ovenfor og som har vært tema i Balsfjord kommune.
En har derfor laget et forslag som i likhet med andre kommuners forskrift dekker flere områder enn spredte avløp.

Lokal forskrift skal opp til politisk behandling i desember og høringsfristen settes derfor til 30.november. Høringsuttalelsene vil vedlegges saken til formannskapets og kommunestyrets behandling.

Høringsfristen er satt til 30. november.

Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til
Postmottak@balsfjord.kommune.no

Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes, telefon 77 72 20 00 eller her:
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. januar 2023.