Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Balsfjord kommune har som målsetting at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, og skal reguleres med formål å verne om naturmiljøet og å fremme trivselen, jf. nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 1 og motorferdsellovens § 1.

Balsfjord kommune har en lokal forskrift og lokale retningslinjer som skal gi føringer for beslutningsprosessen i saksbehandlingen, administrativt og politisk.

Link til lov, forskrift og retningslinjer finner du nederst på denne siden.

Ved søknad:

  • Det skal alltid oppgis fullt navn på de som dispensasjon skal gjelde, også sjåfører og eventuelt medførere eller ledsagere.
  • Søknaden skal alltid vedlegges kart med nøyaktig inntegnet kjøretrasé og kopi av grunneiertillatelse. Kommunen kan innvilge annen kjøretrasé enn omsøkt dersom det viser seg at det eksisterer allerede innvilget kjøretrasé i nærheten, men dette bør alltid avklares med søker før vedtak utarbeides.

Saksbehandlingstid for søknader vedrørende motorferdsel i utmark

Søknader som må behandles politisk jf. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6:

Jf. kommunens lokale retningslinjer, må søknader som skal behandles av Formannskapet være sendt inn minimum 28 dager før møte (se lokale retningslinjer punkt 9). 

Søknader som kan behandles administrativt:

Normal saksbehandlingstid er inntil fire uker. s

Søknader om kjøring på barmark må alltid behandles politisk (jf. nasjonal forskrifts § 6). 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon eller e-post.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
20121125_130122_1000x750

Kontakt

Saksbehandler:
Jørgen Bjørkli
Telefon 971 67 599

 

Publisert