Endring gjelder endring av kjørevei inn på TINE Meieriet Storsteinnes sitt anlegg og berører eiendommene gnr/bnr 47/88 og 47/70.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14, andre ledd og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement (pkt. 1.5.6) gjør administrasjonen følgende vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas endring av plan for TINE – del av Storsteinnes nedre, plan ID 1933-124, i henhold til plankart datert 25.09.2018 og planbestemmelser datert 07.09.2018.

Vedtak gjelder innlemmelse av kjørevei på deler av gnr/bnr 47/88 og 47/70 som i dag er regulert til industriformål.

Vedtak, gjeldende bestemmelser og revidert plankart kan sees under:

Bestemmelser og beskrivelse.pdf

Kart.pdf

Vedtak.pdf

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaksdato.

Klagen sendes til:

E-post: postmottak@balsfjord.kommune.no eller

Brev: Balsfjord kommune, Plan, landbruk og drift, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.