Fakta om samarbeidsrådet for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt

Opprettet den 29.november 2012 i tråd med tilråding i st prp nr 85, for å ivareta intensjonene i flerbruksordningene som utarbeides i forbindelse med sammensmeltingen av disse to skytefeltene.

Hensikten er å fremdyrke en flerbruk av feltet som i størst mulig grad ivaretar den enkelte rettighetshavers interesser og forebygger interessekonflikter. Rådet skal som en hovedregel ikke behandle enkeltsaker, men fokusere på flerbruksordningene. Representantene kan foreslå endringer av fastsatte eller innføring av nye ordninger for å sikre bedre forvaltning av arealer og ressurser, eller bedre tilpassing mellom militær og sivil virksomhet/aktivitet i Mauken- Blåtind. Samarbeidsrådets virksomhet er rent rådgivende og synspunkter som fremkommer forplikter verken Forsvaret eller de øvrige medlemmene.

Samarbeidsrådet har 14 medlemmer. Forsvarsbygg leder rådet og stiller med en- eller to representanter, mens Forsvarets avdelinger som bruker feltet har to medlemmer. De sivile rettighetshaverne har følgende representasjon: Grunneiere har seks medlemmer, reindrifta to, Målselv og Balsfjord kommune en hver mens Statskog har ett medlem.

Samarbeidsrådet skal ha minst ett møte i året. Hyppigheten reguleres etter rådets behov og ønsker.

God start på samarbeidet

Møtet som ble arrangert i Takelvdal samfunnshus den 14. februar ga klare prov på godt samarbeidsklima og god kommunikasjon mellom Forsvaret og de sivile brukerne av skytefeltet. Thor Eirik Bakken i Forsvarsbygg markedsområde orienterte blant annet om planene om oppgradering av vei og bygging av ny varmebu til S 8 i Skardalen, samt merking av sammenbindingskorridoren mellom Heia og Skjold hvor det skal settes opp samme type skilt som i Fossmofeltet. Vernesoner inne i skytefeltet skal også få bedre merking, primært for å hindre at de blir skadet av militær ferdsel.

Prosjektleder Morten Fredheim, Forsvarsbygg orienterte om prosessen med å utarbeide en utslippstillatelse etter samme mal som Setermoen øvings- og skytefelt. Planene om vei rundt Gåsefjellet og erverv av grunn ved Ytre Fiskelausvatn i Balsfjord kommune ble også tatt opp på møtet.

Plassmajor Kristian Ouren i Skjold orienterte om øvingsaktiviteten i Mauken-Blåtind i 2013. Det blir ingen større Brigadeøvelser i feltet inneværende år og dermed normal aktivitet. De store vinterøvelsene med utenlandske avdelinger foregår annet hvert år og den neste blir i 2014.

2. BN på Skjold er inne i en omleggingsfase, avdelingen får ny struktur og blir videreført som en vernepliktbasert lett infanteribataljon med innrykk en gang pr. år.

Langdistanseskyting på egen grunn

Artilleriet har tidligere gjennomført langdistanseskyting med 155 millimeter skarpe granater fra Lavangseidet og inn i Setermoen skytefelt. Denne aktiviteten blir nå flyttet. Man oppnår en tilsvarende erfaringseffekt ved å bruke standplasser i Mauken og nedslagsfelt i Blåtind, hvor skyteavstanden blir ca. 20 kilometer. Slik skyteaktivitet representerer ikke noe nytt når det gjelder nedslagsfelt i Blåtind. Det skytes i dag fra standplasser på Heia og inn i Blåtind, de samme nedslagsfeltene vil bli brukt under denne skytingen.

Et ønske om hyppigere ryddig av blindgjengere ble drøftet på møtet. Det vil med dagens kapasitet på denne type spesialkompetanse være vanskelig å imøtekomme et slikt ønske.

Uttalelser fra enkeltdeltakere i samarbeidsrådet.

John ØverliJohn Øverli, Heia – Sagelvvatn 

-          Samarbeidsrådet er viktig og nødvendig dersom flerbruksplanen skal fungere. Det er viktig at den sivile bruken fortsetter, men vi må også ta hensyn til at dette er skytefelt.  Jeg stopper ofte folk som på tur inn i feltet når det foregår skarpskyting, sier Øverli. Han vil ha en bom på Øverliveien, men er som «gammel artillerist» ikke så bekymret for langdistanseskytingen.

 

Paul NordgårdPaul Nordgård, Storjord – Olsborg 

-          Jeg har vært tillitsvalgt for grunneiere og rettighetshavere i mange år og er glad for at et bredt sammensatt samarbeidsråd for Mauken-Blåtind er opprettet. Dette er i tråd med hva vi som tillitsvalgte tidligere har foreslått som en ønsket samarbeidsordning for skytefeltene.

-          Nå er jeg spent på det videre arbeidet. Så langt virker det greit, utfordringen blir å få ut informasjonen om hva som foregår på disse møtene og at de vi representer sier i fra om problemstillinger som ønskes tatt opp på møtet.

 

Ole SørensenOle Sørensen, Heia – Øverbygd og Takvatn 

Dette er et nyttig og interessant forum.  Forsvaret utvikler seg hele tiden, når nye aktiviteter iverksettes er det viktig at vi får innblikk i dette. Akkurat nå er overskytingen av sivile områder mest aktuelt. Vi er vant til at det smeller, men jeg er spent på hvordan dette virker for de som bor nærmest standplassene i Øverbygd og Takvannområdet og hvordan det føles å vite at skarpe granater passerer over huset ditt. Samarbeidsutvalget må evaluere denne skytingen.

 

Tekst og foto: Arild Nordahl, Forsvarsbygg

Vedlegg:
Godkjent referat oppstartsmøte samarbeidsrådet 29.11.2012.pdf
Sammensetning sammarbeidsråd pr febr 2013.pdf