Planen skal bidra til en best mulig forvaltning av Forsvarets og sivile interesser i feltet, men er ikke et juridisk bindende plandokument.

Det er opprettet et eget samarbeidsråd som skal bistå Forsvarsbygg i videre oppfølging av flerbruksplanen, og innspill til planen vil bli forelagt samarbeidsrådet i forbindelse med første revisjon av planen.

Dokumenter til planen:

kunngjøring Mauken - Blåtind versjon 2.0.pdf
Flerbruksplan Mauken-Blåtind søf.pdf
Vedlegg A Kart.pdf
Vedlegg B Dokumenter med rettsvirkning.pdf
Vedlegg C Mandat samarbeidsråd.pdf
Vedlegg D Felles retningslinjer for kontakt og samarbeid mellom Forsvaret og Mauken-Tromsdalen reinbeitedistrikt.pdf

Grunneiere, rettighetshavere, myndigheter og andre brukere av feltet inviteres til å komme med innspill til denne utgaven innen 5.juli 2013.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Morten Fredheim,

e-post: morten.fredheim@forsvarsbygg.no mobil: 47 47 32 91

Skriftlige innspill sendes til:

Forsvarsbygg
Pb. 405
Sentrum
0103 Oslo