Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan Coop Nord, Mestervik

Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Coop Nord sitt ønske om å erstatte eksisterende drivstoffanlegg på 90/34 med et nytt anlegg på 90/127. Planarbeidet skjer i tilknytning til dagligvareforretningen i sentrum av Meistervik med den hensikt å fjerne eksisterende drivstofftank under bakkenivå for å etablere ny tank over bakkenivå. For å bedre tilgangen til forretningen og drivstoffanlegget ønsker forslagsstiller å flytte det nye anlegget til nevnte tomt øst for kommunal vei Oldervikneset. 

kunngjøring

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Bergneset kai- og industriområde.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Bergeneset kai- og industriområde, vedtatt i kommunestyret den 05.06.19, sak 44/19.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker.  Eventuelle klager må innen 08.07.19 sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Plankart Bergneset

Kunngjøring områdereguleringsplan for Tamok fjellbygd.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres områdereguleringsplan for Tamok fjellbygd, vedtatt i kommunestyret den 5.6.19, sak 45/19.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker.  Eventuelle klager må innen 08.07.19 sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

foto

Detaljregulering Utgård 26/9 - høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling

Balsfjord formannskap har i møte 22.05.2019, PS 86/19, fattet slikt vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for Utgård, planid 1933-271, som omfatter eiendommen gnr 26, bnr 9, med tilhørende planbeskrivelse, datert 05.02.2019 og planbestemmelser datert 05.02.2019 ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Utgård