Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Høring: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Camp Tamok.

Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide virksomheten med drift av Camp Tamok til fra 1. juli til 30.september 2020, og søker dermed om dispensasjon fra detaljregulering 5422-249 «Camp Tamok» og bestemmelse vedrørende hensynssone H520 Reindrift. Se vedlagt søknadstekst, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser for mer detaljer. 
  

5422-249 Plankart

Begrenset høring- endring av plan Rørbakk og Rognlia naustområde - gnr 79/1, 2, 3 og 7

Balsfjord kommune ønsker å foreta mindre endring av reguleringsplan «Rørbakk og Rognlia naustområde på gnr. 79/ bnr. 1, 2, 3 og 7» (plan ID 5422-242). I foreslått endring er det lagt inn egen byggegrense fra sjø. Per i dag gjelder bestemmelse i kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Byggegrense settes til 5 meter (se skisse og vedlagte plankart)

kartskisse