Åpningstider for stemming den 12. og 13. september 2021.

Du kan stemme søndag 12. september mellom klokken 15.00 og kl 19.00, samt den 13. september mellom klokken 09.00 og 20.00.

Stemming kan gjøres på

Laksavten oppvekstsenter

Nordkjosboten på Kuben

Storsteinnes på Rådhuset 

Mestervik på Miljøbygget

Sand på Rambergstua. 

 

Stemmekretser i Balsfjord kommune.

Laksvatn på Laksvatn oppvekstsenter.  

Nordkjosbotn på Kuben.

Storsteinnes på Rådhuset.

Mestervik på Miljøbygget.

Sand på Rambergstua. 

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 01. juli og fram til 09. august.

Henvendelse må skje til servicetorget på Rådhuset hverdager mellom kl 10:00 - 14:00.

Står du i mantallet?

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt i manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Manntallet vil legges ut til offentlig ettersyn i uke 28 2021 på rådhuset, Nordkjosbotn, Mestervik og Sand.

Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven § 2-1:
Norske statsborgere som
• vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
• er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Forhåndsstemmegivning

Tirsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.  Du kan forhåndsstemme til og med fredag 10. september. 

Forhåndstemming gjøres på Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 11 mellom klokken 10.00 og 14.00 på hverdager.

Det er også andledning til å forhåndsstemme lørdag den 4. september mellom klokken 10.00 og 14.00.

Stemmegivning på institusjoner og fra hjemmet vil bli kunngjort senere.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til eg stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Hjemmestemming starter mandag 30. august og avsluttes fredag 10. september.

Søknadsfrist for hjemmestemming er onsdag 6. september.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

Fullt navn

  • Fødselsdato
  • Nøyaktig oppholdssted
  • Telefonnummer

du kan søke på epost:

postmottak@balsfjord.kommune.no

eller du kan sende brev i posten eller ringe.

Dersom du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg.  Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

 

Valggjennomføring i pandemi

Smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring.
For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretas smittevernet, har det blitt vedtatt midlertidige lovendringer. Lovendringene legger til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en smittevernveileder til valggjennomføringen.

Oppsummering av innholdet i veilederen:

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Generelt for stemmegivningsperioden

Plassering og organisering av valglokaler

Velgere i isolasjon

Velgere i karantene

Valgdag

Ekstra valglokaler ved lokalt utbrudd

Endringer i hvem som kan sitte i stemmestyret

Opptelling

Tidspunktet for opptelling av forhåndsstemmene

Annet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å forskriftsfeste tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget gjennom ny § 8-7 og 9-11

Kommunestyret kan ikke vedta smitteverntiltak som medfører at stortingsvalget i 2021 ikke kan gjennomføres gjennom ny § 15-12

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget vil alle velgere som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige motta valgkortet digitalt.

For mer informasjon: Valgkortet blir digitalt - Valgdirektoratet