Alle barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Hjemmel: barnehageloven § 16

Balsfjord kommune gir rett til barnehageplass fra fylte ett år for de som har søkt innen søknadsfristen for hovedopptaket. De som søker etter hovedopptaket, vil tilbys plass ved suppleringsopptak ved ledig kapasitet. Du kan lese mer om opptakskriterier i vedtektene for de kommunale barnehagene i Balsfjord

Barnehageåret starter 15. august, og tildelt barnehageplass gjelder til fram til 15. august det året barna begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Her kan du søke om barnehageplass: elektronisk søknad