Det skal oppnevnes meddommere til Nord-Troms Tingrett, Nord-Troms Jordskifterett og Hålogaland lagmannsrett.

Vilkår som er satt i Domstolloven er:

 • Personlig egnethet
 • Tilstrekkelige norskkunnskaper
 • Være over 21 år og under 70 år
 • Ikke være fradømt stemmeretten
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene
 • Bosatt i kommunen på valgdagen
 • Statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Utelukket fra valg på grunn av stilling:

 • Stortingets representanter og vararepresentanter
 • Statsrådet medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere
 • Fylkesmenn
 • Dommere og ansatte ved domstolene
 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og de som er tildelt begrenset politimyndighet
 • Ansatte og studenter ved politihøgskolen og fengselsskolen
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • Kommunens administrasjonssjef og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen til valget.

Utelukket fra valg på grunn av vandel:

 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
 • Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c
 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig.
 • Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer inn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn etter år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Informasjon om de ulike domstolene:

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/nord-troms-tingrett/Om-NN-Tingrett/

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Halogaland-lagmannsrett/Om-Halogaland-lagmannsrett/

https://www.domstol.no/nn-NO/Jordskifte-enkelt-domstol/Nord-Troms-jordskifterett/Om-oss/Om-Nord-Troms-jordskifterett/

Hvis du er interessert vil det vært fint med tilbakemelding før 01.februar 2016 til

postmottak@balsfjord.kommune.no