Nytt høydereferansesystem NN2000.bmpDet nye systemet vil bare endre høyden over havet, og ikke grunnriss (x- og y koordinatene).

Kommunen har fram til i dag hatt normal null av 1954, forkortet NN1954 som høydesystem. Dette er et over 60 år gammelt system med betydelige mangler og feil. Det er blant annet ikke blitt korrigert for landhevingen og endret middelvannstand. Dette har medført at høydeavmerkingen har et avvik i forhold til dagens virkelighet.

Det nye høydesystemet NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem der nullnivået er representert ved en referanseflate som harmonerer med middelvannstand i referanseåret 2000, og vil ved hjelp av moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell) være pålitelig i mange år uten behov for endringer.

Konsekvenser

I Balsfjord Kommune varierer høydeforskjellen mellom NN2000 og NN1954 med -4 til -9cm.

Endringen vil i hovedsak har betydning for profesjonelle brukere av kart, slik som konsulentfirma, ansvarlig søkere, arkitekter og planleggere, entreprenører og andre med behov for nøyaktig høydeinformasjon. Det må oppgis hvilket høydereferansesystem som er benyttet i det innsendte materialet ved enhver henvendelse til kommunen, slik at en unngår blanding av data basert på gammelt og nytt høydegrunnlag.

Entreprenører og andre firmaer med landmålingsinstrumenter må sørge for å få lagt inn riktig høydereferansemodell i instrumentene sine.

For mer info om overgangen til NN2000 se Kartverkets nettsider:

les mer