Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok 16. juni 2020 i sak 39/20 at kr. 11 million fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond i 2020 skulle fordeles som kommunale næringsfond til de kystkommuner som har fått lite eller ingen overføring fra det statlige havbruksfondet. Midlene skal nyttes til å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Balsfjord kommune tildeles kr. 365 819,- til kommunalt næringsfond fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond 2020 for å drive utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Mål og tildelingskriterier 

Midlene er øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  Ellers gjelder retningslinjer og veileder om næringsfond.

Søknadsfrist:

Søknader behandles løpende.

Søknad til Balsfjord kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no

Spørsmål kan rettes til kst kommunalsjef Hans Hugo Henriksen,
e-mail: hhh@balsfjord.kommune.no , tlf. 977 30 740.