Endring nr. 1: 

Endringen ble vedtatt den 26.11.2020. Berørte grunneiere, myndigheter og øvrige parter ble særskilt varslet om endringen ved brevs form (herunder ble de opplyst om klageadgang). 

Et hvert vedtak om endring skal i tillegg kunngjøres offentlig på kommunens nettside og i lokalavisa, slik at alle med rettslig klageinteresse får mulighet til å klage (også de som ikke er parter, grunneiere eller berørte myndigheter). Ved inkurie ble ikke en slik kunngjøring gjennomført, og derfor gjøres det nå. 

For mer informasjon om endring nr. 1, herunder orientering om klageadgang, vises det til brev om dette (se vedleggsliste). I vedleggslisten finner du i tillegg plankart (før og etter endring). Innsyn i øvrige dokumenter (høringsdokumenter, mv) kan fås på forespørsel til kommunen.

Endring nr. 2:

Endringen ble vedtatt den 11.05.2022. Berørte grunneiere, myndigheter og øvrige parter er særskilt varslet om endringen ved brevs form, herunder opplyst om klageadgang. 

For mer informasjon om endring nr. 2, herunder orientering om klageadgang, vises det til brev om dette eller følgeskriv (se vedleggsliste). I vedleggslisten finner du i tillegg planbestemmelser (før og etter endring), plankart (før og etter endring), samt forstørret plankart over byggefelt nr. E2 til E6. Innsyn i øvrige dokumenter (høringsdokumenter, mv) kan fås på forespørsel til kommunen.

 

Vedtakene kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 1-9, og forvaltningslovens § 28. For parter i de to sakene er som er særskilt underrettet med brev, er klagefristen tre (3) uker fra brev er mottatt

NB: for endring nr. 1 er klagefristen gått ut for de som har mottatt særskilt underretting om vedtak (denne var tre uker etter at brev var mottatt). Øvrigheten har mulighet til å klage på endring nr. 1 innen 09.06.2022 (dvs. tre uker f.o.m. offentlig kunngjøring). Det samme gjelder for endring nr. 2, (med unntak av de som har mottatt særskilt underretting, som har klagefrist tre uker f.o.m. dato underretting er mottatt).  

Eventuelle klager må innen 09.06.2022 sendes på e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller per post til Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Plandokumenter:
Endring 1 - Plankart etter endring
Endring 1 - Plankart før endring
Endring 1 - Vedtak om endring
Endring 2 - Kartutsnitt E2-E6 etterendring
Endring 2 - Planbestemmelser etter endring
Endring 2 - Planbestemmelser før endring
Endring 2 - Plankart etter endring
Endring 2 - Plankart før endring
Endring 2 - Særskilt underretting med opplysninger om klageadgang
Endring 2 - Vedtak om endring