Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 01. juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 12. august.

Henvendelse må skje til servicetorget på hverdager mellom kl 10:00 - 14:00

Står du i mantallet?

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2018, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt i manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Manntallet vil legges ut til offentlig ettersyn først i juli 2019 på rådhuset, Nordkjosbotn, Mestervik og Sand.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:
  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende 

Forhåndsstemmegivning

Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.  Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september.

Stemmegivning på institusjoner og fra hjemmet vil bli kunngjort senere.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til eg stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Hjemmestemming starter mandag 26. august og avsluttes fredag 6. september.

Søknadsfrist for hjemmestemming er onsdag 4. september.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

Fullt navn

  • Fødselsdato
  • Nøyaktig oppholdssted
  • Telefonnummer

du kan søke på epost:

postmottak@balsfjord.kommune.no

eller du kan sende brev i posten eller ringe.

Dersom du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg.  Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.