Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere gjennom hele livet.  Planen skal baseres på statlige-, fylkeskommunale og kommunale føringer.

Kulturdepartementet pålegger kommunene og ha slik plan med prioriterte tiltak innenfor idrett og fysisk aktivitet.  Uten en politisk forankret plan, kan det ikke søkes om statlige spillemidler til anlegg som realiseres i kommunen.

Vedtatt samfunnsplan for perioden 2018 – 2030 sier noe om folkehelsen med målsettinger og strategier.  For området «fysisk aktivitet» står det:

«Tilrettelegge for fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre i naturen, i nærmiljøet og i deres daglige virksomhet.  Utvikle universelt tilrettelagte tilbud i samarbeid med rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Vi ber om at lag og foreninger går gjennom anleggene (se anleggsoversikt under) som er meldt inn og melder fra hva som er uaktuelt, ferdigstilt eller gjenstår.  Samtidig ønsker vi innspill på nye framtidige tiltak som ikke er meldt inn.  Tiltak må listes opp som prioriterte eventuelt uprioriterte.  Med prioriterte anlegg tenkes de som forventes å bli realisert i løpet av 4 år.  I tillegg må det oppgis anleggsklasse for hvert anlegg.  Anleggsklasse finner du her:  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/vanlige-sporsmal/

Videre ønskes en oversikt over aktiviteter som foregår i regi av lag og foreninger.  Gjelder både medlemsbasert og det som er tilrettelagt for egenorganisert aktivitet.  Oppgi gjerne om aktivitetene er for bestemte aldersgrupper.

Hva fungerer godt og hvilke utfordringer har lag og foreninger i forbindelse med sine anlegg og aktiviteter?

Frist for å melde inn anlegg/aktivitet eller kommentarer er 18. april 2021

Innspill sendes på epost til: gunn@balsfjord.kommune.no

Etter denne fristen vil det bli utarbeidet forslag til temaplan som sendes på høring.  Det tas sikte på behandling av planen i kommunestyret 23.09.21

Vedlegg:

Anleggsoversikt

Samfunnsplanen

Handlingsplan for folkehelse (side 19 vedr fysisk aktivitet og idrett)