div 021_300x225.jpgBalsfjord kommunestyre har i sak 94/18 den 06.12.2018 vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel.


Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Balsfjord kommunes samfunnsdel til kommuneplanen ble vedtatt 26.09.18. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling, og ligger til grunn for arealdisponeringen i kommunen.
Det inviteres til et åpent informasjonsmøte onsdag 6.mars kl. 1900 i kommunestyresalen i Balsfjord Rådhus, Storsteinnes.
Her vil det bli gitt informasjon om arbeidet med revisjon av arealplanen og veiledning i hvordan grunneiere og andre kan sende inn innspill i endring av arealformål.
Frist for innspill settes til 27.mars 2019


Se ellers informasjon som ligger på vår hjemmeside under Kommunen/overordna planer


Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arne Rydningen på e-post arne.rydningen@balsfjord.kommune.no eller pr telefon 948 13 153