Retningslinjene gjelder fra og med 2016. Midlenes omfang bevilges gjennom de årlige kommunale

budsjettforhandlingene. Midlene skal som hovedregel disponeres i budsjettåret i samsvar med retningslinjer.

Vilkår:

Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Balsfjord kommune.

Det skal før nydyrkingsarbeidet starter foreligge godkjent plan for nydyrking i Balsfjord kommune.

Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

Det gis kun tilskudd til areal som nydyrkes og godkjennes som fulldyrka areal.

Tilskudd kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak hjemmehørende i Balsfjord som leier

jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse.

Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Beregning av tilskudd:

I økonomiplanen for 2016 – 2019 er det satt av kr 200 000,- årlig til ordningen. Foreløpig sats kr 2 000/daa.

Satsen kan bli satt lavere dersom det kommer inn mange nydyrkingssøknader.

Dersom det godkjennes/ferdigdyrkes mere enn 100 daa nydyrking per år, vil en la de senest innkomne

søknadene ligge til neste års tildeling av tilskudd. Ser en at dette ikke er mulig, vurderer kommunen en lavere

tilskuddssats per daa.

Søknad og utbetaling:

Tilskudd til nydyrking behandles av administrasjonen i Balsfjord kommune ut fra godkjente søknader om

tillatelse til nydyrking. Det vil være fortløpende saksbehandling og tildeling av tilskudd så lenge årets

budsjettramme rekker.

Innvilget tilskudd settes av på fond og utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.

Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om areal og kulturlandskapstilskudd.

Tilskuddet gjelder for søknader som er kommet inn etter 01.01.2016.

Mislighold:

Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med

forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid

med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

Administrasjon og klage:

Vedtak om tilskudd fattes av Tromsøregionens landbruksforvaltning.

Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages. Formannskapet er

klageinstans.

Klagen skal fremsettes skriftlig innen 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem

til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt

han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.

 

 

Last ned dokumentene her:

Hørings retningslinjer nydyrkingstilskudd Balsfjord kommune.pdf

Høringsversjon retningslinjer for nyrkingstilskudd.pdf

Særutskrift Retningslinjer for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune.pdf