IMG_2105_300x200.jpgBalsfjord kommunestyre har i møte den 26.09. 2018 vedtatt oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel. Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan.


Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Balsfjord kommune sin samfunnsdelen til kommuneplanen ble vedtatt 26.09.18. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner.


Forslag til Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter høringen som det her inviteres til.
Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. En ber om at innspill retter seg mot innholdet i planprogrammet. Det vil bli åpnet for innspill til selve revisjonen av arealdelen etter at kommunestyret har vedtatt endelig planprogram.


Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn.

Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen 16.november 2018 til: postmottak@balsfjord.kommune.no eller til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes


Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arne Rydningen på e-post arne.rydningen@balsfjord.kommune.no eller pr telefon 948 13 153.

Vedlegg:

Høring - planprogram kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 Balsfjord kommune.PDF

Høringsutkast.PDF

Særutskrift Høringsutkast Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel.PDF