Balsfjord kommune skal vurdere å søke om tilskudd for utbygging av bredbånd.
For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. Det er fortsatt områder i Balsfjord som mangler et tilbud om høyhastighets bredbånd og det er ikke forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.  Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.                                                        

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag. 

Organisering av ordningen
Troms fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Høring
Balsfjord kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Denne høringen gjelder de områder som i dag ikke har et bredbåndstilbud med grunnleggende standard på minimum 10 Mbit/s:

  • Tamokdalen
  • Selnes – Tromsø kommune grense
  • Strupen
  • Takvatn - Fjellfroskvatn
  • Aursfjordgård til Indre Hamnvåg
  • Aursfjord - Furudalen, fra kryss og 6 km inn i dalen
  • Sandøyra – Middagsbukt
  • Petersborg – Sørli   3km
  • Nyrud – Sætermoen, Fjellbygda

Kriterier
Følgende evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte og vil således også ligge til grunn for beslutning om videre utbygging:
1.    Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
2.    Kostnadseffektivitet
3.    Lokal med-finansiering
4.    Plan for bærekraftig drift
5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.    Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Videre vurderinger vil bygge på prioriteringer ut fra antall husstander i de aktuelle områdene, samt tilkoblingsmuligheter mot eksisterende infrastruktur.

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi samtlige innbyggere i Balsfjord kommune grunnleggende tilbud på bredbånd med minimum 10 Mbit/s, og sekundært tilbud om høyhastighets bredbånd (min 30 Mbit/s).

Det vises til vedlagte skisse over mulige utbyggingsområder. 

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes per brev til:

Balsfjord kommune
Balsfjord rådhus
9050 Storsteinnes

Eller epost til:
postmottak@Balsfjord.kommune.no

Kontaktperson er enhetsleder Hans Hugo Henriksen:  hhh@Balsfjord.kommune.no
Høringsfrist er 7. mai 2018