Formålet med tjenesten:

Tjenesten er hjemlet i opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Undervisningen er basert på det til enhver tid gjeldende læreplanverk.

Overordnet mål for Balsfjordskolen:
Elevene i Balsfjordskolen skal oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø. Elevene skal oppleve læring, motivasjon, mestring og individuell utvikling. Skolens praksis skal føre fram til dette.

Målgruppe:

Elev

Du som er bosatt i Balsfjord kommune. Du starter til vanlig på skolen det året du fyller 6 år og fullfører 10 skoleår.

Foresatt

Du som er bosatt i Balsfjord kommune og har barn i skolepliktig alder.

Beskrivelse av tjenesten:
Som elev
Som elev i Balsfjordskolen skal du oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø, og oppleve læring, motivasjon, mestring og individuell utvikling. Du skal møtes med åpenhet og tillit, og få faglige utfordringer tilpasset ditt behov. Skolen skal gi deg opplæring i henhold til gjeldende læreplanverk. 

Som foresatt

Skolen skal legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Skoleskyss

Elever i grunnskolen kan ha rett til gratis skoleskyss ved Lang skolevei, farlig eller vanskelig skolevei, funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom. I Balsfjord er det kommunalt vedtak om at 1.-4. trinnselever som har mer enn 2 km avstand til skolen har rett til gratis skyss. Her finner du generell informasjon om nasjonale regler for skoleskyss, og her finner du mer utfyllende informasjon: Retten til skyss Udir-2-2019 .

Hva kan bruker forvente av Balsfjordskolen?

 • Skolen skal sørge for at alle foresatte kjenner til Opplæringsloven §9A.

Skolen vil tilrettelegge og arbeide for et godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø for elevene.

 • Alle ansatte i Balsfjordskolen arbeider aktivt for å motarbeide mobbing. Balsfjordskolen har egen handlingsplan mot mobbing.
 • Skolen skal gi elevene praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning.
 • Skolen skal gjennom organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasse undervisninga til den enkelte elev ut fra pedagogiske hensyn.
 • Balsfjordskolen har egen kartleggingsplan med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets prøver, eksempelvis nasjonale prøver.
 • Skolen tilrettelegger for at elever og foresatte skal bli hørt i planlegginga av skolearbeidet, og i valg av ulike arbeidsmåter og arbeidsmengde i fagene.
 • Det tilrettelegges for foreldreundersøkelser, og skolen skal bestrebe seg på å tilpasse virksomheten etter resultatene som fremkommer.
 • Skolens ledelse og alle ansatte skal alltid vise evne og vilje til utvikling til beste for skolen og den enkelte elev.
 • Det tilrettelegges for at foresatte kan medvirke gjennom skolens rådsorganer som SU/SMU (Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg) og FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg).
 • Balsfjord kommune har utarbeidet egen plan med rutinebeskrivelser for å sikre en god og trygg overgang mellom barnehage og skole; «Kommunal plan for overgang barnehage/skole».
 • Foresatte får tilbud om minst ett foreldremøte hvert skoleår.
 • Foresatte får tilbud om minst to utviklingssamtaler med kontaktlærer hvert skoleår om barnets faglige og sosiale utvikling der barnet bør være med. Utviklingssamtalene skal være strukturerte og forberedt av både skole og hjem.
 • Hver elev skal ha minst to elevsamtaler med kontaktlærer hvert år.
 • Balsfjordskolen har felles retningslinjer når det gjelder ordensreglement og fraværsoppfølging.
 • Elevene er ulykkesforsikret på skoleveien, i skoletida og ved arrangement i skolens regi.
 • Foreldre gjøres kjent med tilbud om skolehelsetjeneste på de ulike skoler. Balsfjordskolen vil ved behov, gi informasjon om andre instanser som for eksempel PPT, barnevern, psykisk helse, politi m. fl. 

Hva forventer vi av bruker?

Av deg som er elev:

 • Du deltar aktivt i egen læring.
 • Fra og med 5. trinn skal du delta i elevundersøkelsen, og gjennom dette bidra til positiv utvikling for Balsfjordskolen.  I tillegg til dette har Balsfjordskolen lokale trivselsundersøkelser fra 1.trinn.
 • Du bidrar aktivt til et positivt læringsmiljø, følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller er misfornøyd med.
 • Du bidrar både individuelt og gjennom klasseråd og elevråd for å motarbeide mobbing.
 • Du møter på skolen til rett tid og følger gjeldende ordensreglement.

Av deg som er foresatt:

 • Du følger aktivt opp barnets skolegang.
 • Du viser interesse og en positiv holdning til skolen.
 • Du er aktiv som foresatt i klasse- og skole/læringsmiljø.
 • Du bidrar til å motarbeide mobbing gjennom å være et godt forbilde.
 • Du bidrar aktivt til at det utvikles et godt skole-hjemsamarbeid.
 • Foresatte oppfordres til å delta i foreldreundersøkelsen, og gjennom dette bidra til positiv utvikling for Balsfjordskolen.
 • Du følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller er misfornøyd med.

Lover og retningslinjer

Gjeldende vedtekter for SFO i Balsfjord kommune.

Tjenesten i Balsfjordskolen er hjemlet i opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Undervisningen er basert på læreplanverket.