Formålet med tjenesten:

Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven med tilhørende forskrifter. I § 1-1 i Opplæringsloven:

”Opplæringa i skolen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.”

Undervisningen er basert på det til enhver tid gjeldende læreplanverk.

Målgruppe:

Elev

Du som er bosatt i Balsfjord kommune. Du starter til vanlig på skolen det året du fyller 6 år og fullfører 10 skoleår.

Foresatt

Du som er bosatt i Balsfjord kommune og har barn i skolepliktig alder.

Beskrivelse av tjenesten:

Service

Balsfjordskolen skal bistå foresatte i deres ansvar for sine barns opplæring.

Som elev

Skolen skal gi deg opplæring i henhold til gjeldende læreplanverk. Elevene i Balsfjordskolen skal oppleve at de på skolen blir møtt med åpenhet og tillit, opplever støtte og får faglige utfordringer tilpasset sitt behov.

Som foresatt

Skolen skal legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Skoleskyss

Staten har vedtatt følgende når det gjelder skoleskyss: «Alle som bor mer enn 4 km fra skolen, får gratis skyss til og fra skolen. For 1.kl er grensen 2 km».

Etter vedtak i kommunestyret er det innvilget vinterskyss i perioden 1.november- 31.mars for elever som bor mer enn 2 km fra skolen.

Etter søknad kan det innvilges fri skoleskyss på grunn av farlig skolevei eller av helsemessige årsaker (krever vedlagt legeerklæring).

Hva kan bruker forvente av Balsfjordskolen?

 • Skolen skal sørge for at alle foresatte kjenner til Opplæringsloven §9A.

Skolen vil tilrettelegge og arbeide for et godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø for elevene.

 • Alle ansatte i Balsfjordskolen arbeider aktivt for å motarbeide mobbing. Balsfjordskolen har egen handlingsplan mot mobbing.
 • Skolen skal gi elevene praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning.
 • Skolen skal gjennom organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasse undervisninga til den enkelte elev ut fra pedagogiske hensyn.
 • Balsfjordskolen har egen kartleggingsplan med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets prøver, eksempelvis nasjonale prøver.
 • Skolen tilrettelegger for at elever og foresatte skal bli hørt i planlegginga av skolearbeidet, og i valg av ulike arbeidsmåter og arbeidsmengde i fagene.
 • Det tilrettelegges for foreldreundersøkelser, og skolen skal bestrebe seg på å tilpasse virksomheten etter resultatene som fremkommer.
 • Skolens ledelse og alle ansatte skal alltid vise evne og vilje til utvikling til beste for skolen og den enkelte elev.
 • Det tilrettelegges for at foresatte kan medvirke gjennom skolens rådsorganer som SU/SMU (Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg) og FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg).
 • Balsfjord kommune har utarbeidet egen plan med rutinebeskrivelser for å sikre en god og trygg overgang mellom barnehage og skole; «Kommunal plan for overgang barnehage/skole».
 • Foresatte får tilbud om minst ett foreldremøte hvert skoleår.
 • Foresatte får tilbud om minst to utviklingssamtaler med kontaktlærer hvert skoleår om barnets faglige og sosiale utvikling der barnet bør være med. Utviklingssamtalene skal være strukturerte og forberedt av både skole og hjem.
 • Hver elev skal ha minst to elevsamtaler med kontaktlærer hvert år.
 • Balsfjordskolen har felles retningslinjer når det gjelder ordensreglement og fraværsoppfølging.
 • Elevene er ulykkesforsikret på skoleveien, i skoletida og ved arrangement i skolens regi.
 • Foreldre gjøres kjent med tilbud om skolehelsetjeneste på de ulike skoler. Balsfjordskolen vil ved behov, gi informasjon om andre instanser som for eksempel PPT, barnevern, psykisk helse, politi m. fl. 

Hva forventer vi av bruker?

Av deg som er elev:

 • Du deltar aktivt i egen læring.
 • Fra og med 5. trinn skal du delta i elevundersøkelsen, og gjennom dette bidra til positiv utvikling for Balsfjordskolen.  I tillegg til dette har Balsfjordskolen lokale trivselsundersøkelser fra 1.trinn.
 • Du bidrar aktivt til et positivt læringsmiljø, følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller er misfornøyd med.
 • Du bidrar både individuelt og gjennom klasseråd og elevråd for å motarbeide mobbing.
 • Du møter på skolen til rett tid og følger gjeldende ordensreglement.

Av deg som er foresatt:

 • Du følger aktivt opp barnets skolegang.
 • Du viser interesse og en positiv holdning til skolen.
 • Du er aktiv som foresatt i klasse- og skole/læringsmiljø.
 • Du bidrar til å motarbeide mobbing gjennom å være et godt forbilde.
 • Du bidrar aktivt til at det utvikles et godt skole-hjemsamarbeid.

 • Foresatte oppfordres til å delta i foreldreundersøkelsen, og gjennom dette bidra til positiv utvikling for Balsfjordskolen.

 • Du følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller er misfornøyd med.

Lover og retningslinjer

Gjeldende vedtekter for SFO i Balsfjord kommune.

Tjenesten i Balsfjordskolen er hjemlet i Opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Undervisningen er basert på gjeldene læreplan -  Kunnskapsløftet-06.