Om programmet

 Forskningsrådets og fylkeskommunenes særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. Programmet har gått siden 2008 og er nå inne i 3. programperiode (20142016) for VRI. Alle fylkeskommuner deltar i VRI-programmet pr i dag. 

 Hovedmålet i VRI Troms er å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping i eksisterende næringsliv i regionen. 

 VRI Troms har i perioden 2014 – 2016 satsingsområdene reiseliv og maritim- og petroleumsrettet leverandørindustri. Satsingsområdene nås gjennom klyngesamarbeid, øvrige virkemidler er åpne for alle næringer. 

 VRI Troms er organisert gjennom et konsortium, en styringsgruppe og VRI-koordinator og er finansiert delvis av forskningsrådet og delvis av Troms fylkeskommune. 

 I år er siste året i siste VRI-periode. Men! Virkemidlene i VRI vil videreføres i en ny regional satsing fra forskningsrådet. I Troms jobber fylkeskommunen med hvordan disse virkemidlene skal brukes sammen med fylkeskommunens FoUoI-strategi (forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi) og vil starte prosess med søknad til forskningsrådet i mai 2016.  

Virkemidlene i VRI Troms  
VRI Troms benytter flere virkemidler; studentmobilitet, prof. II-stillinger fra næringslivet, kompetansemegling og forprosjekt i bedrift. For bedrifter i fylket er de tre siste mest aktuelle: 

 
Studentmobilitet
VRI Troms har avtale med UiT Norges arktiske universitet om dette virkemiddelet, hvor studenter kan få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med f.eks. oppgaveskriving i bedrift. UiT retter dette virkemiddelet mot studentgruppene sjømatnæring, reiselivsnæring og ingeniørutdanning. For spørsmål ta kontakt med Senter for karriere og arbeidsliv (kontaktinformasjon finnes nederst).

 
Kompetansemegling  
VRI Troms finansierer kompetansemeglere (veiledere) i alle de tre næringshagene i Troms, i Kunnskapsparken Nord og ved Sintef, Nofima og Norut (i Troms). Kompetansemeglerne er gratis å benytte og kan veilede bedrifter i forhold til problemstilling i eget prosjekt og hjelpe dem til å finne riktig forskningsmiljø til prosjektet (Kontaktinformasjon finnes nederst).  


Forprosjekt i bedrift
VRI Troms kan støtte bedrifter med midler til kjøp av FoU-tjenester til egne prosjekt med inntil 200.000 kroner. 

 Åpent for alle næringer, men bedriften må eie prosjektet 

 Bedriften må gå inn med 50 % egen andel / egen innsats 

 Prosjektet skal være et samarbeid mellom bedrift og FoU-miljø 

 Det anbefales å bruke kompetansemegler før det sendes inn søknad

 Søknad sendes elektronisk på forskningsradet.no  


Kontaktinformasjon VRI Troms

For mer informasjon om VRI Troms: www.tromsfylke.no (gå i søkefeltet øverst på siden og skriv «vri», velg første forslag som kommer opp). 

 
VRI-koordinator (prosjektleder) sitter i Troms fylkeskommune: Kristne Østrem Nordal, e-post: kristine.nordal@tromsfylke.no. Tlf.: 77 78 88 55. Du kan lese mer om VRI Troms på www.tromsfylke.no – søk på VRI i søknadsfelt og velg første forslag.

   
Studentmobilitet opereres av UiT Norges arktiske universitet ved Senter for karriere og arbeidsliv (SKA): Lars Buseth, e-post: lars.buseth@uit.no og Victoria Braathen, epost: victoria.braathen@uit.no.  


Prof. II-stillinger fra næringslivet opereres av UiT Norges arktiske universitet ved Avdeling for forskning og utvikling: Marit Martinsen Dahle, e-post: marit.m.dahle@uit.no

 
Kompetansemeglere i Troms: Nofima: Heidi Nilsen: heidi.nilsen@nofima.no, Norut: Terje Norvåg; terje@tek.norut.no, Sintef: Roger Richardsen; roger.richardsen@sintef.no og Mette Ravn Midtgard; mette.midgard@sintef.no, Senja Næringshage: Stig Stokkland; stig.stokkland@senjanh.no, Nord næringshage; Terje Nyberget; terje@nim.no, Halti næringshage; Marius Johansen; marius.johansen@halti.no, Kunnskapsparken Nord; Silje Wadsworht; silje@kupa.no

   
VRI Troms sender ut nyhetsbrev ca hver 14. dag. I nyhetsbrevet skrives det kort om gjennomførte aktiviteter, hvilke aktiviteter som kommer og hvilke utlysninger som er aktuelle. Dersom du er interessert i å motta nyhetsbrev kan du sende en e-post om dette til kristine.nordal@tromsfylke.no.