Kriseledelsen har hatt møte i dag, 11.8. for å gjennomgå de etablerte rutiner for smittevern og dessuten drøftet mulige nye tiltak. Vi finner det nødvendig å poengtere at det fremdeles er viktig å følge de generelle smittevernregler fra nasjonalt hold, og samtidig gi noen råd og anbefalinger. 

  • Vask hender ofte/bruk antibac spesielt når du går inn og ut av butikker, andre offentlige steder, inn og ut av bensinstasjoner hvor mange fremmede ferdes.
  • Ha gjerne anticac-servietter tilgjengelig i bilen slik at du kan tørke av ratt, girspake og andre deler som er naturlig å komme i berøring med. Når man kjører rundt og handler, fyller drivstoff, etc så er man borti mange overflater som mange andre og fremmede har berørt. 
  • Unngå berøring med dørhandtak, varer, hyller og bankterminaler.
  • Unngå håndhilsning og klemming. Spar dette til å gjelde bare familie og dine nærmeste.
  • Innbyggerne oppfordres til å holde minst 1 meters avstand til alle som ikke er en del av husholdningen. Arrangementer og sammenkomster må gjennomføres på en slik måte at avstandsregelen holdes. Det skal registreres hvem som deltar slik at man kan spore smittekilde ved eventuell påvist smitte i etterkant av deltakelse på en sammenkomst/arrangement. Det skal også være antibac tilgjengelig for deltakerne og oppfordres til vask/sprit hender.
  • Husk gode hostevaner (serviett eller albukroken)
  • Mistenker du smitte må du ta test og holde deg hjemme til prøvesvar foreligger.
  • Begrens reiser i den grad det er mulig og hold oversikt over egne bevegelser og aktivitet. Det vil gjøre sporingen enklere ved eventuelle utbrudd. Hvis du har vært utenlands må du sjekke fhi.no om du må i 10 dagers karantene, og om du kan gå direkte på jobb. Er du usikker bør du gjennomføre egenpålagt karantene i 10 dager, eller kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning.
  • Kriseledelsen vil fraråde reiser til Oslo så lenge smittesituasjon er slik den er i dag. Hvis du allikevel reiser må du være særlig aktsom i forhold til å holde avstand, bruke munnbind på buss/trikk/tog. Sørg for at du har godkjent munnbind. Unngå køer og folketrengsel.
  • Kriseledelsen fraråder private fester med mange deltakere hvor det nytes alkohol da det er utfordrende både å ivareta de generelle smittevernreglene, og å ha kontroll med hvor mange og hvem som deltar. For sammenkomster er grensen 20 deltakere.   

HUSK selv om smittetallene nasjonalt har vært innenfor akseptabel grense frem til nå er det  fremdeles behov for en dugnadsinnsats for at vi alle skal bidra til å forhindre å selv bli syk, eller utsette andre for å bli syk. Vi trenger ikke å vente på nasjonale, regionale eller lokale restriksjoner