Dagens situasjon fører til mange dispensasjonssaker fra arealdelen, noe som ikke fører til en helhetlig arealpolitikk. For å imøtekomme en henstilling fra reindriftsforvaltningen er det nå nødvendig å fatte vedtak som henviser nye forslag til regulering av fritidsbebyggelse til prosessen med revisjon av arealplanen.

I møte 2. juli ble det i denne sammenheng fattet følgende vedtak i formannskapet:

Balsfjord kommune vil etter d.d. henvise alle forslag, der reindrifta har næringsinteresser, om regulering av fritidsbebyggelse til prosessen med revisjon av kommuneplanens arealdel. Gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel skal arealinteressene til reinbeitedistriktet ivaretas. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.

Bakgrunn for saken er at reguleringsplan for Skutvik hyttefelt har ligget ute til ettersyn og her har det kommet innsigelse på planforslaget fra reindriftsforvaltningen. I denne innsigelsen forutsettes det at før planer av denne typen og slikt omfang, for ettertiden i det hele tatt kan fremmes, må det være med forankring i et overordnet planverk. Videre fremholder områdestyret at de ikke kan se at Balsfjord kommune har fulgt opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Reindriftsforvaltningen påpeker også at Balsfjord kommunes mangel på oppdatert arealplan, og antallet dispensasjonssaker, gir en lite forutsigbar arealpolitikk. Det stilles også som krav, for at innsigelsen mot Skutvik hyttefelt skal trekkes, at Balsfjord kommune gjør et prinsippvedtak som bremser bit-for-bit politikken i kommunen.

For Malangen Brygger er det svært viktig at reguleringsplanen for Skutvik Hyttefelt blir endelig vedtatt.  Dette betyr at vi må imøtekomme reindriftsforvaltyningen for å komme fram til løsninger som gjør at innsigelsen kan trekkes.  Malangen Brygge har startet byggingen av flerbrukshuset, som er den delen av prosjektet som vil generere arbeidsplasser til området, men er avhengig av en snarlig avklaring angående finansiering av flerbrukshuset.

Malangen Brygger er et nytt og spennende konsept for Balsfjord kommune.  Reiselivsanlegget både har og vil generere arbeidsplasser.  Derfor er dette et prosjekt som Balsfjord kommune har satset på og lagt til rette for.   Anlegget er i en avgjørende fase som har stor betydning for helhetstanken slik at konseptet kan gjennomføres.  Dersom innsigelsen fra reindriftsforvaltningen ikke trekkes ser det ut til at byggingen av flerbrukshuset vil stoppe opp. 

Flerbrukshuset er den delen av konseptet som i særlig grad vil gi arbeidsplasser til kommunen.