Bakgrunn:

Det ble meldt varsel om oppstart for detaljregulering for Høyset den 28.02.2020, med frist for å komme med innspill/merknader den 01.04.2020.

Forslagsstiller er The Arctic Travel Company AS. Plankonsulent er fortsatt Asplan Viak AS.

Formålet med planen er fortsatt å tilrettelegge for turistanlegg på deler av eiendommen 43/24 i Tamokdalen. Opprinnelig var det varslet om at konkrete tiltak det skulle planlegges for var ishotell med tilhørende servicebygg. Tiltaket ønskes nå utvidet med 30 hytter til utleie (turistformål ikke fritidsbebyggelse). For å kunne ta hensyn til landskapet og myr i området på en god måte, ønskes planområdet utvidet. 

Ny avgrensning vil være på ca. 98,1 daa (opprinnelig planområde var på 66,4 daa). Utvidet areal befinner seg mellom opprinnelig avgrensning og turistanlegget Camp Tamok (Lyngsfjord Adventure) sør for planområdet.

Mer informasjon om planarbeidet:

Opprinnelig planinitiativ, referat fra nytt oppstartsmøte med kommunen for utvidet område og tiltak, samt kartutsnitt, notat til forhåndsvurdering og saksframlegg til forhåndsvurdering i formannskapet finnes på hjemmesiden til Asplan Viak (https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/).

Merknader til utvidelsen:

Direkte berørte parter vil tilskrives. Merknader til utvidelsen kan sendes innen 04.07.2021 til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til: claire.kieffer@asplanviak.no . Merknader som kom inn ved opprinnelig varsel om oppstart av planarbeidet, tas med videre i arbeidet med utvidet tiltak.

Utvidet planområde (ID-272).png