Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Tromsø Ice Domes AS. Planområdet framgår av vedlagt kartutsnitt.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for videre drift av turistanlegg på deler av eiendommen 5422-43/24. Anlegget består av ishotell (domer) med tilhørende servicebygg, og driftes per i dag på dispensasjon i påvente av reguleringsplan. Planområdet kan innskrenkes i løpet av prosessen.

Sakens dokumenter:

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til:

Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 01.04.2020.


 [DT1]Fjern min kommentar. Lenkes til vedleggene.