Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune.  Balsfjord kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.


Vedlagte forslag til Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående høring, senhøsten 2013.

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. En ber med dette om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg.
Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen den 22.09. 2013.
Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Einar N. Guleng på e-post einar.nostvik@balsfjord.kommune.no eller pr telefon 77 72 20 33 (ferie i uke 31 – 33).

Innspill sendes til:

Balsfjord kommune, rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes, eller på e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no. Innspillet merkes «Planprogram samfunnsdel».

Vedlegg:
Planprogram Høringsutkast.pdf
Særutskrift høringsutkast planprogram juli 2013.pdf

skjemaet under kan også benyttes for innspill til planen.