I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for ny gang- og sykkelveg langs fv. 858 ved Mestervik i Balsfjord kommune. Planområdet ligger på strekningen fra kommunalt boligfelt til krysset fv. 858 - fv. 286 (kryss mot Malangseidet).

Klikk her for å lese hele dokumentet: Annonse_varsel_oppstart.pdf