div  109  En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad om tillatelse. Merk likevel at tiltaket må være i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes.

Les mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-3 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 4, samt veiledningen til denne. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har laget et sammendrag knyttet til unntak fra søknadsplikt.