Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til unge som vil kjøpe eller bygge bolig i Balsfjord

Hvem/hva er omfattet av ordningen:

 • Ordningen gjelder for unge etablerere (enslige og par)
 • Ung ansees i denne sammenheng til å gjelde tom året søker fyller 33 år.
 • Kriteriene anses som oppfylt i de tilfeller etableringen gjelder par og en av søkerne er under 34 år
 • Ordningen gjelder bygging av egen bolig eller kjøp av egen bolig.
 • Tilskudd kan kun innvilges en gang pr. etablerer.
 • Tilskuddet er en årlig bevilling og har ikke tilbakevirkende kraft for bygging eller kjøp av boliger tidligere enn 1.1.2020.

Hvem/hva er ikke omfattet av ordningen:

 • Ordningen gjelder ikke bygging av flermannsbolig for utleie eller salg.
 • Ordningen gjelder ikke bygging av fritidsbolig.
 • Ordningen gjelder ikke påbygg, tilbygg eller renovering av eksisterende bolig.
 • Tilskuddet gis ikke til firma.

Tilskuddsbeløp:

 • Det gis et tilskudd på kr 100 000,- pr bolig.
 • Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter utbetaling, må tilskuddet tilbakebetales med 1/5 for hvert år av resterende boplikt.

Vilkår for utbetaling:

 • Ved utbetaling av tilskuddet må søker være folkeregistret i kommunen.
 • Utbetaling av tilskuddet til nybygg skjer etter fremvisning av byggetillatelse.
 • Ved kjøp av bolig utbetales tilskuddet etter fremvisning av tinglyst skjøte.

Saksbehandling:

 • Søknaden om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.
 • Ved nybygg må søknaden inneholde planskisse for bolig og tomt, samt byggetillatelse og finansiering.
 • Ved kjøp av bolig må underskrevet kjøpskontrakt og finansiering vedlegges søknaden.
 • Søknader behandles og avgjøres fortløpende og refereres som delegert sak.

Søknadene avgjøres av rådmann, og regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klager behandles av formannskapet.

Søknaden om tilskudd sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes. I retningslinjene under punkt saksbehandling finnes informasjon om hva som må vedlegges søknaden. Det er ikke eget skjema for søknaden.