I henhold til plan og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, kan kommunestyrets vedtak påklages. Offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven gir videre rett til dokumentinnsyn hos kommunen samt rettigheter til å gjøre seg kjent med alternative utkast til planer, herunder dokumenter som ligger til grunn for planutkastene.

Plan og bygningslovens § 12-12 bestemmer at registrerte grunneiere og festere i planområdet, samt andre mulige rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet når de blir direkte berørt, skal underrettes om kommunens planvedtak gjennom brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage.

Med referanse til forvaltningsloven, offentlighetsloven, miljøinformasjonsloven og plan og bygningslovens bestemmelser, underretter Balsfjord kommune med dette om rettighetsadgangen til å fremsette klage på Balsfjord kommunestyres vedtak av 13.06.2012 i sak om «Reguleringsplan for Nordkjosbotn Sør», (PS-sak 58/12). Frist for oversendelse av klage er i henhold til forvaltningsloven 3 uker fra det tidspunkt underretningen er mottatt. For dem som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper klagefristen fra det tidspunkt vedkommende har fått eller burda ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Eventuell klage sendes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Det informeres avslutningsvis om at Balsfjord kommune oversender underretning om vedtaket i reguleringsplansaken for Nordkjosbotn Sør til alle parter som inngår i kommunens høringsliste. Plandokumentene sendes digitalt til sektormyndighetenes postmottak, mens private henvises til kommunens hjemmesider for tilgang på planens dokumenter.

Vedlegg:

Barn og unge Nordkjosbotn.pdf
Bestemmelser Nordkjosbotn30052012.pdf
BEVILNGTank.pdf
Kartlegging av skredfare.pdf
KartRplanNbotnSør27032012.pdf
KSTSærutskriftNbotnSør13062012.pdf
Kterminal24062011.pdf
KU Landskap Nordkjosbotn-redusert.pdf
Luftkvalitet Nordkjosbotn.pdf
MulticonsultIveiNbotn.pdf
Naturmiljø verdivurdering og konsekvensvurdering.pdf
NbotnSørTFKKulturminner.pdf
Revidert Planbeskrivelse_KU_Nordkjosbotn_230611.pdf
Støyrapport Nordkjosbotn.pdf