Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Søknadsfrist – del 1 av søknaden er 15. mars med telledato 1. mars.
Søknadsfrist – del 2 av søknaden er 15. oktober med telledato 1. oktober.
Etterregistreringsfris er 10. januar året etter. 

Hvordan søke: Altinn - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Mer info finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Regionalt miljøtilskudd - RMP

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre.

Søknadsfrist 15 oktober.

Mer info finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet
Hvordan søke: Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Er du registret i Enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon. Da kan du søke om å få tilbakebetalt utgifter til avløser ved sykdom eller fødsel. 

Landbruk Nord (Kontakt oss – Landbruk Nord) har ansvar for beredskapsavløsning i Balsfjord kommune. Har du akutt behov for sykdomsavløsning kontakt de på tlf. 902 35 071.

Kommunen behandler søknader om tilskudd til sykdomsavløsning og fødsel, både gjennom Landbruk Nord og ved bruk av egen avløser.

Informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet
Søknadsskjema: Altinn - Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du bruke dette skjemaet: Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

 

Tilskudd til drenering - grøftetilskudd

Kommunen behandler og avgjør søknader om grøftetilskudd. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av: 
- Jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.
- Søknader behandles fortløpende i Balsfjord kommune.

Mer informasjon om grøftetilskuddet finner du på Landbruksdirektoratet sine sider:  Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet
Hvordan søke: Altinn - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Balsfjord kommune har utarbeidet tiltaksstrategier for SMIL 2022-2025 for bruk av midlene: Tiltaksstrategier SMIL 2022-2025
Frist for å søke er 30.05.2022.

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet             
Hvordan søke: Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
     

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet er for tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 
Kommunen behandler søknadene.
Prioriteringene er satt etter lokale retningslinjer: Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder-Balsfjord 2021-2023

Søknadsfrist er 15.mai.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet
Du kan søke elektronisk her: Altinn - Tilskudd til tiltak i beiteområder.
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke dette skjemaet: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområdet

 

Tilskudd til tidligpensjon

Jordbruker som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få enbrukerpensjon. Bruker som  har fylt 62 år kan sammen med ektefelle/samboer som har fylt 57 år få tobrukerpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra jordbruksforetaket og annen inntekt. Landbrukseiendom må være overdratt til ny eier, og ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd til tidligpensjon - Landbruksdirektoratet
Søknadsskjema finner du her: Søknad om tidligpensjon til jordbrukere

Tilskudd ved produksjonssvikt

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Jordbruksforetak kan søke på denne ordningen som tidligere het erstatning ved avlingssvikt.
      
Søknadsfrist 31 oktober. 
   
Du kan søke elektronisk her: Altinn - Erstatningsordningene i landbruket.
Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk finner du skjema her for de forskjellige ordningene: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Innovasjon Norge - BU midler

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe landbrukseiendom eller tilleggsareal? Eller kanskje foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Da kan kanskje Innovasjon Norge hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.
 
Få mer informasjon om støtteordningene på Innovasjon Norge sine sider: Tradisjonelt landbruk (innovasjonnorge.no)
Prioriterte tiltak for 2022 finner du her: Regionale prioriteringer for landbruksmidler (innovasjonnorge.no)