Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL): Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 250 000 for 2021. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Siste frist for å levere søknader som blir behandlet for året 2021 er 5.oktober. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil sannsynligvis ikke bli behandlet før i 2022.

Hvem kan søke SMIL midler: Gårdbruker eller eier av landbrukseiendom i drift kan søke.

«Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.»

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2018-2021.PDF

Link til søknadsskjema: 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Tilskudd til drenering av jordbruksjord: Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000 for året 2021.

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Søknad om tilskudd til drenering: Søknadsfrist 1.april dersom du vil ha søknaden avgjort før barmarks sesongen.  Deretter behandler vi søknadene så snart som mulig, men saksbehandlingstiden kan da variere ifht til ferie og høringsinstanser.

Link til søknadsskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/