Vi behandler alle henvendelsene under ett og gir en generell behandling som gjelder alle gårdbrukerne som måtte ha behov for utvidet frist for utkjøring av husdyrgjødsel.  
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, sier noe om spredetidspunktet: 
 
§ 23. Spredetidspunkt  Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.  Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.  Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes.  Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.  
 
Andre ledd inneholder en anbefaling om at spredning bør skje så tidlig at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Kommunen har anledning til å gi tillatelse for spredning på eng uten nedmolding/nedfelling i september måned. Spredning av husdyrgjødsel på åpen åker med nedmolding/nedfelling, er tillatt helt frem til 1. november. I alle tilfeller skal spredning av husdyrgjødsel ikke skje på frossen eller snødekt mark. 
 
Vurderinger: Innhøstingen av årets avling er noen steder forsinket i forhold til de siste årene. Det har vært til dels mye nedbør som har gjort det vanskelig å få kjørt ut husdyrgjødsla i tide. Det er god økonomi i å utnytte husdyrgjødsla bedre, ved å spre den tidligere i vekstsesongen slik at plantene får utnyttet næringsstoffene på en bedre måte. Tilskuddsmidlene i regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark belønner også bruk av husdyrgjødsel som spres før 15. august – det vil si at det ikke kan søkes tilskudd etter §§ 19,20,21 eller § 22 for regionale miljøtilskudd om det kjøres ut husdyrgjødsel etter 15.august.
 

VEDTAK ETTER FULLMAKT: 
 
Rådmannen viser til § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, andre ledd og tillater at aktive gårdbrukere i Balsfjord sprer husdyrgjødsel på eng uten nedmolding/nedfelling frem til og med 30. september 2021, jfr § 23 tredje ledd i samme forskrift. 
 
Rådmannen vurderer at tillatelsen kan gis på grunn av årets vekstsesong, men ber om at arealene som skal gjødsles vurderes for å minimere risikoen for avrenning til vassdrag. 
 
Utkjøring av husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark er ikke tillatt. 
 
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre 3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for klagebehandling. 

 

Plan og landbruk
Silje Molund Storbakk
Fagkonsulent landbruk