Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon går ut på at bønder som har overdratt gården etter fylte 62 år, mottar penger direkte over jordbruksavtalen. Pensjonen skal stimulere bønder til å overføre landbrukseiendommen til neste generasjon. 

Generelt om tjenesten

Tema

- Landbruk

Beskrivelse

Ordningen med tidligpensjon er en del av velferdsordningene i landbruket. Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har deltatt i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Målgruppe

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Kriterier/vilkår

 • Brukeren må være fylt 62 år
 • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • Brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • Minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • Minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Jordlova

Forskrifter

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

___

Skjema

Skjema LDIR-108

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

Vedlegg

 • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • Kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • Skattekort

Saksbehandling

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Landbruksdirektoratet utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Plan, landbruk og drift
Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

Ansvarlig enhet

Avdeling:Plan, landbruk og drift
Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

Kontaktpersoner

Navn:Jørgen Bjørkli
Tittel:enhetsleder plan og utvikling
Telefon:971 67 599
Epost:jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-12 13:02
Oppdatert:2019-01-14 12:42
Gyldig fra2008-09-26
Gyldig til2020-01-15