Skjema: Støtte til løypekjøring.pdf

Foreløpig regnskap med kopi av bilag vedlegges søknaden.
Søknadsfrist 15.05.2013 sendes til Balsfjord kommune.


Vedtak i kommunestyret, budsjettmøte 14.desember 2011, sak 84/11:
støtten er et «tilskudd til organiserte lag og foreninger som kjører opp skiløyper i kommunen»

Til neste sesong:
Fra skisesongen 2013/2014 vil det være ei forutsetning for å kunne søke på disse midler at løypene er godkjente i hht lokal  forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 pkt c.

I tillegg må løypenes status meldes inn og ajourholdes på Balsfjord kommune sin hjemmeside, nærmere info om dette kommer senere..