Åpen talerstol/innbyggerinitiativet

1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.

2. Alle personer bosatt i Balsfjord kommune kan ved eget frammøte, ved stedfortreder, i brevs form eller via nettsted - stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

3. Den som stiller spørsmål til kommunestyret må være tilstede når svar gis.

4. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren 3 dager før møtedagen.

5. Spørsmål skal gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunenes innbyggere

6. Et spørsmål skal være kort og ikke overstige 3 minutter. Svar holdes innenfor samme ramme. Det gis mulighet for ett oppfølgings/avklaringsspørsmål.

7. Spørsmål som stilles til rådmannen skal ikke besvares i møtet, men oversendes til rådmannen for oppfølging/besvarelse.

8. Personlige ting og saker som etter loven er unntatt offentligheten kan ikke tas opp.

9. Oppstår det tvil om disse retningslinjer avgjøres tvisten av møteleder.

10. Spørsmål og svar tas inn i protokollen.

Elektronisk skjema for innsending av spørsmål: 

klikk her