Sauer ved Josefvatn - foto: Gunn M G

Fra 2004 inngår tilskott til "Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap", "Investeringsstøtte til miljøtiltak" og "Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområdene" i denne ordningen. Kommunen disponerer årlig en tilskottsramme som blir tildelt fra Fylkesmannen.

Målgruppe

Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/vilkår
Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Det kan settes vilkår for innvilging av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak.

Pris for tjenesten
Brosjyrer

Lover og forskrifter
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova § 3 og 18.
* Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning skal benyttes. Du kan få hjelp av kommunen til å fylle ut søknaden.

Søknadsskjema (SL-430)

Saksbehandling
Kommunen avgjør søknaden om tilskott. Kommunen prioriterer søknader innenfor en flerårig tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan utbetales forskott på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket er utført.

Saksbehandlingstid
Kommunen vil behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.