Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak. Les med om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-2 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 3

Komplett søknad i 1 eksemplar etter plan- og bygningslovens § 20-2:

·         Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen

 

Blankett nr

Søknadsblankett

5153

Gjenpart nabovarsel

Naboer og gjenboere skal varsles. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes inn før fristen for nabomerknader er utløpt.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1