Midlene er nå utlyst med søknadsfrist 1. april og 1. september.

Det informeres samtidig om at midler til oppfølging av økologisk handlingsplan fra 2014 er innlemmet i BU-ordningen. Det er i Troms satt av en pott tilsvarende det som ble tildelt Troms i øko-midler i fjor, til denne type tiltak som har søknadsfrist 1. april.

Mål og prioriterte satsingsområder for landbruksrelatert næringsutvikling i Troms 2014 er beskrevet i Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms 2014 (RNP). Programmet gir retning for bruk av BU-midler til utvikling og tilrettelegging som forvaltes av Fylkesmannen og til bedriftsrettede tiltak som forvaltes av Innovasjon Norge. Programmet er under ferdigstilling og vil bli lagt på våre nettsider til uka.

For mer informasjon se nyhetssak på fylkesmannens sider: http://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Nyheter-Landbruk-og-mat/Bygdeutviklingsmider-til-utvikling-og-tilrettelegging-/