Alle barn og unge skal ha mulighet å delta på aktiviteter-uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon.

Offentlige, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke på tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2021 er fredag 04.desember 2020.

Den nasjonale tilskuddsordningen har som formål å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdomsproblemer blant barn og unge. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.
Hva kan man søke om tilskudd til:

  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdir`s søknadsportal. 

Utlysning og informasjon, og søknadskjema finner du:

https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/

Kontaktperson i Balsfjord kommune:

Rigmor Hamnvik, mobil 95063189