Kriterier/vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige:

  • 2 km for 1. - 4. årstrinn (kommunalt vedtak)
  • 4 km for 5.-10. trinn (nasjonale regler)
  • 6 km for elever i videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Er du elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til gratis skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Balsfjord kommune har kartlagt hvilke skoleveier som kan være særlig farlige eller vanskelige, også for deler av året (perioden 1. november til 31. mars). Disse vurderingene tas det hensyn til i saksbehandlingen.

Retten til gratis skoleskyss gjelder også hvis du har en nedsatt funksjonsevne eller en midlertidig skade eller sykdom.

Slik søker du om skoleskyss:
Du kan melde fra til skolen om at ditt barn har behov for skoleskyss. Skolen melder inn behov om skyss til fylkeskommunen, og busskort deles ut på skolen en av de første skoledagene. Det er fylkeskommunen som avgjør om du har rett til skoleskyss. Her finner du mer informasjon om skoleskyss hos Troms fylkeskommune

Dersom du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, er det kommunen som avgjør om du har rett til skyss. Du kan søke gjennom å sende en e-post til: postmottak@balsfjord.kommune.no. 

Dersom du får avslag på skoleskyss hos fylkeskommunen eller kommunen, har du klagerett, og vil få informasjon om det.

Her finner du mer utfyllende informasjon om rett til gratis skoleskyss.