Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.  

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk-mat/skogbruk/

Landbruksveger er en felles betegnelse for jordbruks- og skogsveger. For å bygge nye eller bygge om landbruksveger, er det generell søknadsplikt. Skogeiere kan søke om tilskudd til skogsvegbygging.

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk-mat/skogbruk/skogsveger/